SPARLATS SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

Saturs

 1. Ievads
 2. Kas ir personas dati
 3. Personas datu apstrādes nolūks
 4. Personas datu apstrādes likumīgums
 5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
 6. Paziņojumi
 7. Personas datu saņēmēji
 8. Personas datu glabāšanas ilgums
 9. Datu drošība
 10. Jūsu tiesības
 11. Kā ar mums sazināties

1. IEVADS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPARLATS" (turpmāk tekstā – mēs vai SPARLATS SIA) ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar svaigu un saldētu ogu un sēņu, iepirkšanu, pārstrādi un tirdzniecību.

2. KAS IR PERSONAS DATI, UN KĀ MĒS TOS APSTRĀDĀJAM

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Attiecībā uz personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS

Preču iegāde.
Šim nolūkam mēs ievācam personas datus gadījumā, ja preces tiek iegādātas ar ogu uzpircēu -  Pilnvarnieku, starpniecību. Šādā gadījumā mēs apstrādājam personas datus, lai identificētu personu; iesniegtu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (skaidras naudas norēķina gadījumā). Personas dati tiek apstrādāti arī ar preču iegādi saistītos gadījumos reģistrējot rēķinus, pavadzīmes preču un pakalpojumu iegādei no fiziskas personas.
Preču, pakalpojuma pārdošana.
Ja klients vēlas saņemt preces, piegādes pakalpojumu, mēs šim nolūkam lūdzam norādīt klienta vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un tālruņa numuru. Ja mēs izvēlamies piegādāt preci, izmantojot trešās personas pakalpojumus, mēs šos datus nododam pakalpojuma sniedzējam.
Videonovērošana.
Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 7 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.
Pieprasījumi.
Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
Darbinieku atlase.
Mēs apstrādājam to personu datus, kas ir izteikušas vēlēšanos pretendēt uz vakantajām darba vietām mūsu uzņēmumā. Darbinieku atlases procesā iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta atbilstību amatam (kvalifikācija, pieredze, u.c.). Mēs nepieprasām datus, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim amatam. Mēs arī nepieprasām informāciju, kas nav nepieciešami atbilstības amatam izvērtējumam, kā arī, mēs ievērojam Darba likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Pretendentu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šajā politikā atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES LIKUMĪGUMS

Mēs veicam personas datu apstrādi tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no sekojošiem pamatojumiem:
•    personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai, datu subjekts ir līgumslēdzējas puses kontaktpersona, pārstāvis, pilnvarnieks, vai tamlīdzīgi, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
•    datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
•    apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;
•    apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

5. ĪPAŠU KATEGORIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu klientu īpašo kategoriju datus.
Darba likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos mēs apstrādājam pretendentu uz vakantajām darba vietām mūsu uzņēmumā īpašo kategoriju datus. Piemēram, mums ir tiesības pieprasīt, lai pretendents veic veselības pārbaudi, kas ļautu pārliecināties par viņa piemērotību paredzētā darba veikšanai.


6. PAZIŅOJUMI

Komerciālus atgādinājumus  SPARLATS SIA  saviem klientiem sūta tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti.

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti, kā to paredz tiesību akti, par dzēšanas faktu saglabājot arhivācijas pierakstu.
Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.).

8. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:
•    ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);
•    datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus un kā to paredz LR normatīvie akti;
•    datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai trešās personas vitālas intereses;
•    ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

9. DATU DROŠĪBA

Jūsu personas datu drošībai mēs pieejam atbildīgi. SPARLATS SIA   ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu aizsardzību. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta absolūta drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

10. JŪSU TIESĪBAS

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.
Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek apstrādāti, saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.
Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:
•    dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
•    Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
•    ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
•    Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
•    ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
•    lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;
•    ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.
Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:
•    ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
•    ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
•    mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
•    Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.
Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Kā norādīts iepriekš, Jums ir tiesības prasīt ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka, ja šo tiesību izmantošanas rezultātā mēs nebūsim tiesīgi veikt attiecīgu darbību, tas, iespējams, padarīs par neiespējamu vai ierobežos Jūsu iespējas sasniegt vēlamo rezultātu. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas par savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi lūdzam sazināties ar mums, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus un novērstu jebkādas neskaidrības, un pieņemtu izsvērtu lēmumu.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

11. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Jūs varat ar mums sazināties:
•    rakstiski, sūtot korespondenci uz SPARLATS SIA  juridisko adresi Ģertrūdes iela 19/21 - 11, Rīgā, LV-1011;
•    elektroniski, izmantojot e-pasta adresi office@sparlats.com